فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران - فیلتر مطلب براساس تاریخ: بهمن 1392
شنبه, 12 بهمن 1392 12:23

فصلنامه شماره سیزدهم

1 13  2 13

فصلنامه شماره سیزدهم
سال انتشار : زمستان 1391
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس توحید مومنی، مهندس مهدی نظرپور، مهندس ابوالقاسم هاشمی.

منتشر شده در آرشیو فصلنامه