فصلنامه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران - فیلتر مطلب براساس تاریخ: خرداد 1392
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 12:20

فصلنامه شماره پانزدهم

1 15 2 15

فصلنامه شماره پانزدهم
سال انتشار : تابستان 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس امیر حسام الدین آرمانپور، مهندس مهدی مختاری، مهندس محمد مرتضوی، مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس ابوالقاسم هاشمی.
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

منتشر شده در آرشیو فصلنامه
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 12:14

فصلنامه شماره شانزدهم

1 16 2 16

فصلنامه شماره شانزدهم
سال انتشار : پاییز 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس مهدی مختاری، مهندس امیر حسام الدین آرمان پور، مهندس سید ابوالقاسم هاشمی، مهندس مسعود پور تیموری
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

منتشر شده در آرشیو فصلنامه
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 12:11

فصلنامه شماره هفدهم

1 17 2 17

فصلنامه شماره هفدهم
سال انتشار : زمستان 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس عبدالرضا اکبری، مهندس امیر حسام الدین آرمانپور، مهندس پریا باروند، مهندس مهدی مختاری، مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس ابوالقاسم هاشمی.
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

منتشر شده در آرشیو فصلنامه
چهارشنبه, 22 خرداد 1392 12:07

فصلنامه شماره هجدهم

1 2

سال انتشار : مرداد 1393
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : اعظم پناهی سرمد، هانیه نعیمی، فاطمه پاخیرزن، زهره احمدیان
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس حسن محتشم، مهندس محمدمهدی مافی، بیوک نژادیان، حبیب اله هفت تنی، ابوالفضل اتراکی

منتشر شده در آرشیو فصلنامه