آرشیو فصلنامه

فصلنامه شماره بیست و دو(مهر 94)

مدیر مسئول : حسن محتشم

سردبیر: ابوالفضل اتراکی

J2 J1

سال انتشار : خرداد 1394

مدیر مسئول : حسن محتشم

هیئت تحریریه در این شماره : اعظم پناهی سرمد، هانیه نعیمی
سردبیر و مدیر اجرایی : ابوالفضل اتراکی

1 13  2 13

فصلنامه شماره سیزدهم
سال انتشار : زمستان 1391
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس توحید مومنی، مهندس مهدی نظرپور، مهندس ابوالقاسم هاشمی.

1 14 2 14

فصلنامه شماره چهاردهم
سال انتشار : بهار 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس امیر حسام الدین آرمانپور، مهندس محمد حسین چمن، مهندس مهدی مختاری، مهندس محمد علی کرمانیها.
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

1 15 2 15

فصلنامه شماره پانزدهم
سال انتشار : تابستان 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس امیر حسام الدین آرمانپور، مهندس مهدی مختاری، مهندس محمد مرتضوی، مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس ابوالقاسم هاشمی.
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

1 16 2 16

فصلنامه شماره شانزدهم
سال انتشار : پاییز 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس مهدی مختاری، مهندس امیر حسام الدین آرمان پور، مهندس سید ابوالقاسم هاشمی، مهندس مسعود پور تیموری
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

1 17 2 17

فصلنامه شماره هفدهم
سال انتشار : زمستان 1392
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : مهندس عبدالرضا اکبری، مهندس امیر حسام الدین آرمانپور، مهندس پریا باروند، مهندس مهدی مختاری، مهندس محمد علی کرمانیها، مهندس ابوالقاسم هاشمی.
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس مهدی نظرپور

1 2

سال انتشار : مرداد 1393
گروه علمی و هیئت تحریریه در این شماره : اعظم پناهی سرمد، هانیه نعیمی، فاطمه پاخیرزن، زهره احمدیان
سردبیر و مدیر اجرایی : مهندس حسن محتشم، مهندس محمدمهدی مافی، بیوک نژادیان، حبیب اله هفت تنی، ابوالفضل اتراکی