آرشیو اخبار

در گفتگوی اختصاصی حامد مظاهریان معاونامور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با نشریه انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران مطرح شد:

برنامه دولت برای تامین مسکن 750 هزار خانوار کم درآمد طی شش سال

طرح جامع مسکن با چه هدفی تدوین شده است و در تدوین این طرح تا چه میزان از نظرات صنوف مختلف استفاده شده است؟

اولین طرح جامع بخش مسکن در سال 1384 در9 محور و 55 برنامه تدوین گردید که اجرای آن عمدتا به برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین محدود می شد، پس از گذشت ده سال از تدوین این طرح با توجه به تغییرات اساسی درشرایط اقتصاد کلان کشور واقتصاد خرد خانوار و تحول ساختاری در نظام توزیع جمعیت و خانوارها، بازنگری و بروز رسانی طرح جامع مسکن با هدف طراحی نقشه راه بلند مدت و میان مدت بخش مسکن در دستور کار قرار گرفت. این طرح با بررسی همه جانبه مسائل بخش مسکن و استفاده از نظرات تیم های مطالعاتی مختلف به ارائه راهبردها و همچنین برنامه های نهادی و عملیاتی در هشت محور اساسی بخش مسکن پرداخته و می تواند نقش بسزایی در ارتقاء این بخش در میان مدت و بلند مدت ایفا نماید.

اهمیت مسکن بر هیچ یک از افراد جامعه پوشیده نیست و تأثیر آن از جهات مختلف در زندگی روزمره احساس می­شود. به همین دلیل است که وظایف مسئولین و کارشناسان که به نوعی با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند بسیار سنگین و تعیین کننده در مقابل مردم و نظام می­باشد.